Giáo lý viên học cách nói với giới trẻ về giới tính

Giáo lý viên ở Tổng Giáo phận Sài Gòn vừa được đào tạo về cách tốt nhất để giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên. Khoảng 400 giáo lý viên tham dự Tuần lễ giáo lý viên với chủ đề: Giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên do Ban mục vụ giáo lý của tổng […]