20/08/17 Chúa Nhật XX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 56, 1. 6-7 “Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Thiên Chúa phán: “Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện. “Người ngoại bang theo […]

19/08/17 Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ed 18, 1-10. 13b. 30. 32 “Ta sẽ xét xử mỗi người theo cách nó sống”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Tại sao giữa các ngươi trong Israel có câu tục ngữ rằng: “Cha ông ăn nho chua thì con cháu ghê răng”? Chúa là […]

18/08/17 Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   Gs 24, 1-13 “Ta đã đem tổ phụ các ngươi từ Mêsôpôtamia về, đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai-cập, đã đem các ngươi vào đất nước”. Trích sách ông Giosuê. Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các […]

17/08/17 Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ed 12, 1-12 “Ngươi sẽ di cư giữa ban ngày trước mặt chúng”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, ngươi đang ở giữa dòng giống phản loạn, chúng có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì […]

16/08/17 Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ed 9, 1-7; 10, 18-22 “Hãy ghi chữ Thập trên trán những người rên rỉ khóc than các việc ghê tởm của thành Giêrusalem”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Chúa kêu lớn tiếng vào tai tôi rằng: “Những kẻ trừng phạt thành đã đến gần, mỗi người cầm trong tay khí cụ […]

15/08/17 Thứ Ba, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng

LỄ VỌNG  BÀI ĐỌC I:   1 Sb 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 “Mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên”. Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Đavít triệu tập toàn thể dân Israel và Giêrusalem, để cung nghinh hòm bia […]

14/08/17 Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ed 1, 2-5. 24 – 2, 1a (Hr 1, 2-5. 24-28c) “Đây là hình lạ trông giống vinh quang của Chúa”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Ngày mồng năm trong tháng, năm thứ năm vua Gioakim bị lưu đày, có lời Chúa phán cùng tư tế Êdêkiel, con của Buzi, ở xứ […]

13/08/17 Chúa Nhật XIX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-13a “Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang… Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng […]

12/08/17 Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Kb 1, 12 – 2, 4 “Người công chính sống được nhờ trung tín”. Trích sách Tiên tri Khabacúc. Chớ thì ngàn xưa Chúa chẳng phải là Thiên Chúa, Chúa của tôi, là Đấng Thánh của tôi? Vậy là chúng tôi không sao chết được. Lạy Chúa, Chúa đã đặt nó lên […]

11/08/17 Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Nk 1, 15; 2, 2; 3, 1-3. 6-7 (Hr 2, 1.3; 3, 1-3. 6-7) “Khốn cho thành khát máu”. Trích sách Tiên tri Nakhum. Kìa xem, trên núi có người đưa tin mừng chạy đến. Hỡi Giuđa, hãy mừng các ngày lễ trọng của ngươi, hãy thi hành lời ngươi khấn nguyện. […]