20/10/19 Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Xh 17, 8-13 “Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel tại Raphiđim, Ông Môsê nói với ông Giosuê rằng: “Ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalec: ngày […]

19/10/19 Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Rm 4, 13. 16-18 “Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ […]

18/10/19 Thứ Sáu Mùa Thường Niên, Thánh Luca

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 4, 9-17a “Chỉ còn một mình Luca ở với cha”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, Đêma đã lìa bỏ cha, bởi nó yêu chuộng sự đời này, và đã trẩy sang Thêxalônica, còn Crescens thì đi Galata, Titô đi Đalmatia. Chỉ […]

17/10/19 Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Rm 3, 21-30a  (Hl 21-29) “Con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, hiện giờ sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ hiện không tuỳ vào […]

16/10/19 Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Rm 2, 1-11 “Người sẽ trả lại cho ai nấy theo công việc họ đã làm, trước là những người Do-thái, sau là những người Hy-lạp”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Hỡi con người kia, hễ ngươi xét đoán, thì ngươi không thể chữa mình được đâu. […]

15/10/19 Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Rm 1, 16-25 “Dẫu loài người biết Thiên Chúa, họ không tôn vinh Người cho xứng với Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi không hổ thẹn đạo Phúc Âm: vì đó là sức mạnh của Thiên Chúa để cứu độ mọi […]

14/10/19 Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Rm 1, 1-7 “Nhờ Đức Kitô, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin”. Khởi đầu bức thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ […]

13/10/19 Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    2 V 5, 14-17 “Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, […]

12/10/19 Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Ge 3, 12-21 (Hr 4, 12-21) “Các ngươi hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã tới”. Trích sách Tiên tri Giôel. Đây Chúa phán: “Các dân hãy chỗi dậy và tiến đến đồng Giosaphát: vì Ta sẽ ngự nơi đó để phán xét mọi dân tộc chung quanh. Các ngươi hãy […]

GIÊSU.NET