29/03/19 Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Hs 14, 2-10 “Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Đây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các […]

28/03/19 Thứ Năm Tuần III Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Gr 7, 23-28 “Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Đây Chúa phán: Ta truyền cho họ lời này: Các ngươi hãy nghe lời Ta, thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân Ta. Các […]

27/03/19 Thứ Tư Tuần III Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 1. 5-9 “Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môi-sen nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà tôi dạy bảo các ngươi phải thực hành, để […]

26/03/19 Thứ Ba Tuần III Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Đn 3, 25. 34-43 “Với tâm thần sám hối và tinh thần khiêm tốn, chúng tôi được chấp nhận”. Trích sách Tiên tri Đaniel. Trong những ngày ấy, Adaria đứng giữa lửa mở miệng cầu nguyện rằng: “Vì danh Chúa, xin đừng bỏ con mãi mãi cho quân thù, và xin đừng […]

25/03/19 Thứ Hai Tuần III Mùa Chay, Lễ Truyền Tin

BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14 “Này trinh nữ sẽ thụ thai”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử […]

24/03/19 Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Xh 3, 1-8a. 13-15 “Đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra […]

23/03/19 Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Mk 7, 14-15. 18-20 “Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển”. Trích sách Tiên tri Mikha. Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa, chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa, sống lẻ loi trong rừng, ở giữa núi Carmêlô. Tất […]

22/03/19 Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 “Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó”. Trích sách Sáng Thế. Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, vì ông sinh ra Giuse trong lúc tuổi già. Ông may cho Giuse một chiếc áo nhiều […]

21/03/19 Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Gr 17, 5-10 “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Đây Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. […]

GIÊSU.NET