02/09/19 Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 13-17 “Nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem những người đã chết đến làm một với Người”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người […]

01/09/19 Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 3, 19-21. 30-31 (Hl 17-18. 20. 28-29) “Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”. Trích sách Huấn Ca. Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ […]

31/08/19 Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 9-11 (Hl 9-12) “Chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, về tình bác ái huynh đệ, thì chúng tôi không cần viết cho anh em: […]

30/08/19 Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 1-8 “Đây cũng là thánh ý Thiên Chúa và cũng là sự nên thánh của anh em”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, chúng tôi van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này là như anh em […]

29/08/19 Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên, Thánh Gioan Tẩy Gia bị trảm quyết

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 3, 7-13 “Xin Chúa ban cho anh em lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, vì đức tin anh em, chúng tôi được an ủi nơi anh em trong mọi nỗi […]

28/08/19 Thứ Tư Tuần XXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 2, 9-13 “Chúng tôi làm việc ngày đêm để rao giảng Tin Mừng giữa anh em”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi: chúng tôi phải làm […]

27/08/19 Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 2, 1-8 “Chúng tôi rất vui lòng trao phó anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, chính anh em cũng biết rằng sự […]

26/08/19 Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 1, 1-5. 8b-10 “Anh em đã từ bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa, để trông đợi Con của Người, Đấng mà Người cho sống lại”. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn Thêxalôni-ca […]

25/08/19 Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 66, 18-21 “Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy […]

GIÊSU.NET