24/08/19 Thứ Bảy Tuần XX Mùa Thường Niên, Thánh Batôlômêô, Tông Đồ

BÀI ĐỌC I: Kh 21, 9b-14 “Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Thiên Thần nói với tôi rằng: “Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi xem phu nhân, bạn của Con Chiên”. Thiên Thần đem tôi lên một núi […]

23/08/19 Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: R 1, 1. 3-6. 14b-16. 22 “Bà Nôêmi cùng nàng dâu người Moab là bà Ruth, từ nơi di cư trở về thành Bêlem”. Khởi đầu sách truyện Bà Ruth. Khi các quan án cầm quyền, thì dưới thời một quan án kia, trong xứ xảy ra nạn đói kém. Có một […]

22/08/19 Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tl 11, 29-39a “Hễ người nào ra khỏi cửa nhà trước hết, tôi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu”. Trích sách Thủ Lãnh. Trong những ngày ấy, Thần Trí của Chúa ngự trên ông Giéphtê, ông liền đi quanh đất Galaad, Manassê, (rồi) Maspha (của) Galaad, và từ đó tiến […]

21/08/19 Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tl 9, 6-15 “Đang khi Chúa ngự trị giữa chúng tôi, các ngươi đã nói: ‘Xin cho một vua cai trị chúng tôi’”. Trích sách Thủ Lãnh. Khi ấy, mọi người Sikem và tất cả các gia tộc thành Mêllô tụ họp lại, rồi kéo nhau đến gần cây sồi ở Sikem, […]

20/08/19 Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tl 6, 11-24a “Hỡi Giêđêon, hãy đi giải thoát Israel: ngươi biết Ta thương xót ngươi”. Trích sách Thủ Lãnh. Trong những ngày ấy, Thiên thần Chúa đến ngồi dưới gốc cây sồi ở đất Êphra, thuộc sở hữu của ông Gioas, tổ gia tộc Abiêzer. Khi ấy, Giêđêon, con trai của […]

19/08/19 Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tl 2, 11-19 “Chúa khiến các quan án đứng ra, nhưng chúng không muốn nghe các ông”. Trích sách Thủ Lãnh. Trong những ngày ấy, con cái Israel làm điều gian ác trước mặt Chúa và phụng thờ các thần Baal. Chúng lìa bỏ Chúa là Thiên Chúa các tổ phụ chúng, […]

18/08/19 Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gr 38, 4-6. 8-10 “Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn […]

17/08/19 Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gs 24, 14-29 “Hôm nay các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn”. Trích sách ông Giosuê. Trong những ngày ấy, Giosuê nói với dân chúng rằng: “Giờ đây, các ngươi hãy kính sợ Chúa và tôn thờ Người với tâm hồn thiện hảo và chân thành. Hãy loại […]

16/08/19 Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gs 24, 1-13 “Ta đã đem tổ phụ các ngươi từ Mêsôpôtamia về, đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai-cập, đã đem các ngươi vào đất nước”. Trích sách ông Giosuê. Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các […]

GIÊSU.NET