Giải đáp phụng vụ: Tác vụ Đọc sách có thể được trao sau tác vụ Giúp lễ không?

tvdocsach

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Liệu các Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ luôn luôn được trao theo thứ tự này, ít nhất là đối […]

Giải đáp phụng vụ: Tràng hạt Mân côi được làm phép ra sao?

mancoihinh

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Tôi đi lễ, mang theo một tràng hạt Mân côi, để xin cha xứ làm phép tràng hạt này sau thánh […]