KINH THÁNH 100 TUẦN 21-30

KINH THÁNH 100 TUẦN

ducchakham

ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm

TUẦN 1-10 | TUẦN 11-20 | TUẦN 21-30 | TUẦN 31-40 | TUẦN 41-50
TUẦN 51-60 | TUẦN 61-70 | TUẦN 71-80 | TUẦN 81-90 | TUẦN 91-100

 

TUẦN 21: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan021.mp3

 • Giải đáp con trai Thiên Chúa lấy con gái loài người
 • Giải đáp giáo lý: mầu nhiệm Chúa Ba ngôi
 • Tổng quát: bối cảnh nội dung thần học sách Giosua
 • Qua sông Giodan – liên quan đến tân ước
 • Án tru hiến – chương 6 – đánh chiếm Giêricô
 • Lời thiêng

TUẦN 22: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan022.mp3

 • Tổng quát
 • Nội dung biên soạn
 • Thần học về lịch sử
 • Ông Giptac khấn và thăng trần – chương 11,29-40 – bài học về lòng tín thác nơi Thiên Chúa
 • Ông Samson – chương 13-16
 • Bài học cho người Kitô hữu

TUẦN 23: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan023.mp3

 • Tìm hiểu về ngục tổ tông
 • Tại sao ông Môsê và ông Êlia có mặt trong cuộc biến hình của Chúa Giêsu?
 • Dẫn nhập bối cảnh của sách Bà Rút
 • Mục đích của sách Bà Rút
 • Những suy tư về sự ác qua cuộc đời bà Naomi
 • Chúa Giêsu Kitô thuộc dòng dõi Vua Đavít có tổ tiên là bà Rút

TUẦN 24: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan024.mp3

TUẦN 25: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan025.mp3

TUẦN 26: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan026.mp3

TUẦN 27: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan027.mp3

TUẦN 28: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan028.mp3

TUẦN 29: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan029.mp3

TUẦN 30: http://giesu.net/audio/KinhThanh100Tuan/KinhThanh_Tuan030.mp3

GIÊSU.NET