Luân Lý Công Giáo

Đạo Công giáo dạy gì về …

  • Ngừa Thai ?
  • Phá thai ?
  • Đồng tính luyến ái ?
  • Trợ tử ?
  • Ngiên cứu tế bào, và còn nhiều đề tài khác liên quan.
Mời bạn tìm hiểu qua cuộc hội thảo với LM Matthew Nguyễn Khắc Hy

PHẦN 1:http://giesu.net/audio/luanlyconggiao/Luanly_CongGiao_01.mp3

PHẦN 2:http://giesu.net/audio/luanlyconggiao/Luanly_CongGiao_02.mp3

PHẦN 3:http://giesu.net/audio/luanlyconggiao/Luanly_CongGiao_03.mp3

PHẦN 4:http://giesu.net/audio/luanlyconggiao/Luanly_CongGiao_04.mp3