Luân Lý Công Giáo

Đạo Công giáo dạy gì về …

  • Ngừa Thai ?
  • Phá thai ?
  • Đồng tính luyến ái ?
  • Trợ tử ?
  • Ngiên cứu tế bào, và còn nhiều đề tài khác liên quan.
Mời bạn tìm hiểu qua cuộc hội thảo với LM Matthew Nguyễn Khắc Hy
  1. PHẦN 1
  2. PHẦN 2
  3. PHẦN 3
  4. PHẦN 4

Đang Trực Tuyến

 Không có thành viên trực tuyến tại thời điểm này

Bài đăng mới nhất