Ai là vị Hồng Y Trưởng Đẳng Phó Tế sẽ công bố vị Tân Giáo hoàng tiếp theo?

Nghe bài này

Đức Hồng Y người Pháp Dominique Mamberti, chủ tịch Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh (Apostolic Signatura), đã trở thành Trưởng Đẳng Phó Tế của Hồng Y đoàn, và sẽ có vai trò công bố vị tân Giáo hoàng mới được bầu tại Cơ Mật Viện bầu giáo hoàng tiếp theo.

Nhiệm vụ công bố vị Tân Giáo Hoàng được giao cho vị Hồng Y cao cấp nhất trong hàng ngũ các Hồng Y phó tế có mặt tại Cơ Mật Viện. Đức Hồng Y Mamberti đã đạt được địa vị đó vào ngày 1 tháng 7, khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô thăng chức ba Hồng Y phó tế – là các Hồng Y James Harvey, Lorenzo Baldisseri, và Gerhard Müller – từ Hồng Y phó tế lên Hồng Y linh mục.

Đức Hồng Y Renato Martino thực sự là Hồng Y Trưởng Đẳng Phó Tế, đã giữ chức vụ đó từ năm 2003. Tuy nhiên, ở tuổi 91, ngài không đủ điều kiện để tham gia mật nghị.

Đặng Tự Do

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS