BÀI GIẢNG LTX CD 2

BÀI GIẢNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Lm. Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể

Cha Trần Đình Long

CD 1 | CD 2 | CD 3 | CD 4 | CD 5 | CD 6

 

BÀI GIẢNG CD 2

Phần 1:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_01.mp3

Phần 2:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_02.mp3

Phần 3:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_03.mp3

Phần 4:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_04.mp3

Phần 5:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_05.mp3

Phần 6:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_06.mp3

Phần 7:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_07.mp3

Phần 8:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_08.mp3

Phần 9:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_09.mp3

Phần 10: https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_10.mp3

Phần 11: https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_11.mp3

Phần 12: https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_12.mp3

Phần 13: https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_13.mp3

Phần 14: https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_14.mp3

Phần 15: https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_15.mp3

Phần 16: https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_16.mp3

Phần 17: https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_17.mp3

Phần 18: https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_18.mp3

Phần 19: https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_19.mp3

Phần 20: https://giesu.net/audio/LTX_Vol2/LTX_Vol2_20.mp3