BÀI GIẢNG LTX CD 4

BÀI GIẢNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Lm. Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể

Cha Trần Đình Long

CD 1 | CD 2 | CD 3 | CD 4 | CD 5 | CD 6

 

BÀI GIẢNG CD 4

Phần 1:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_01.mp3

Phần 2:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_02.mp3

Phần 3:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_03.mp3

Phần 4:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_04.mp3

Phần 5:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_05.mp3

Phần 6:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_06.mp3

Phần 7:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_07.mp3

Phần 8:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_08.mp3

Phần 9:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_09.mp3

Phần 10: https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_10.mp3

Phần 11: https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_11.mp3

Phần 12: https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_12.mp3

Phần 13: https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_13.mp3

Phần 14: https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_14.mp3

Phần 15: https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_15.mp3

Phần 16: https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_16.mp3

Phần 17: https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_17.mp3

Phần 18: https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_18.mp3

Phần 19: https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_19.mp3

Phần 20: https://giesu.net/audio/LTX_Vol4/LTX_Vol4_20.mp3