BÀI GIẢNG LTX CD 6

BÀI GIẢNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Lm. Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể

Cha Trần Đình Long

CD 1 | CD 2 | CD 3 | CD 4 | CD 5 | CD 6

 

BÀI GIẢNG CD 6

Phần 1:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_01.mp3

Phần 2:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_02.mp3

Phần 3:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_03.mp3

Phần 4:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_04.mp3

Phần 5:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_05.mp3

Phần 6:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_06.mp3

Phần 7:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_07.mp3

Phần 8:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_08.mp3

Phần 9:   https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_09.mp3

Phần 10: https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_10.mp3

Phần 11: https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_11.mp3

Phần 12: https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_12.mp3

Phần 13: https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_13.mp3

Phần 14: https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_14.mp3

Phần 15: https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_15.mp3

Phần 16: https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_16.mp3

Phần 17: https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_17.mp3

Phần 18: https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_18.mp3

Phần 19: https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_19.mp3

Phần 20: https://giesu.net/audio/LTX_Vol6/LTX_Vol6_20.mp3