Đức Thánh Cha điều chỉnh luật của Toà án Tông toà

Nghe bài này

Ngày 02/3/2024, Đức Thánh Cha ban hành tự sắc “Munus Tribunalis”, thay đổi về mặt kỹ thuật-từ vựng trong các điều luật chi phối Toà án Tông toà, nhằm giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hành vi quyền bính hành chính của Giáo hội.

Việc thay đổi này điều chỉnh và hòa hợp luật của Tối cao Pháp viện Tông toà với cuộc cải tổ Giáo triều được thực hiện bởi Tông hiến Praedicate Evangelium. Luật về Tối cao Pháp viện Tông toà được sửa đổi với những thay đổi về từ vựng. Luật này được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI ban hành vào tháng 6/2008.

Trong phần giới thiệu, Đức Thánh Cha viết: “Khi thực hiện chức năng của Tòa án Tối cao của Giáo hội, Tối cao Pháp viện Tông toà tự đặt mình phục vụ chức vụ mục vụ tối cao của Giáo hoàng Roma và sứ vụ phổ quát của ngài trên thế giới. Bằng cách này, khi giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hành vi quyền bính hành chính của Giáo hội, Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết về sự hợp pháp đối với các quyết định do các tổ chức Giáo triều ban hành nhằm phục vụ Người kế vị Thánh Phêrô và Giáo hội hoàn vũ”.

Những thay đổi liên quan đến việc thay thế thuật ngữ: “giáo sĩ” bằng “linh mục”, “Bộ” bằng “Tòa án” và “Tối cao Pháp viện Tông toà”; thay thế cách diễn đạt “do các Bộ của Giáo triều Roma ban hành” bằng “do các Tổ chức Giáo triều ban hành”; thay thế cách diễn đạt “thúc đẩy và phê chuẩn việc thành lập các tòa án liên Giáo phận” bằng “phê chuẩn việc thành lập các tòa án thuộc mọi loại do các Giám mục Giáo phận thành lập”; thay thế thuật ngữ “Bộ” bằng “Tổ chức Giáo triều”.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS