GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO BẠN ĐỌC – GIÁM MỤC PHỤ TÁ. Luy G. Huỳnh Phước Lâm

Không Giám mục nào được phép phong chức Giám mục cho ai, nếu trước đó chưa có thư ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng (Điều 1013).

1381428_1587859241440084_2184142394206918262_nI. CÁC GIÁM MỤC TRONG GIÁO HỘI CỦA THIÊN CHÚA

1. Nguyên tắc thần học

Điều 375:

“§ 1. Do sự thiết lập của Thiên Chúa, các Giám mục kế vị các Tông Đồ nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng được ban cho các ngài; các ngài được đặt làm Chủ Chăn trong Giáo Hội để làm những thầy dạy học thuyết, tư tế phụng tự thánh và thừa tác viên lãnh đạo.

§ 2. Do chính việc tấn phong Giám mục, ngoài nhiệm vụ thánh hóa, các Giám mục còn nhận lãnh các nhiệm vụ giảng dạy và lãnh đạo, tuy nhiên, do bản chất của chúng, các ngài chỉ có thể thi hành những nhiệm vụ này trong sự hiệp thông phẩm trật với thủ lãnh và với mọi thành viên của Giám mục đoàn”.

Bốn điểm đặc trưng của các Giám Mục:

1/. Các Giám Mục kế vị các Tông Đồ do sự thiết lập của Thiên Chúa

Công Đồng Vatican II, trong Hiến chế tín lý về Giáo Hội “Lumen Gentium”, số 20, đã xác định: “Các Giám mục nhận lãnh tác vụ coi sóc cộng đoàn cùng với các linh mục và phó tế làm phụ tá, khi thay mặt Thiên Chúa lãnh đạo đoàn chiên mà các ngài là những chủ chăn, với tư cách là thầy dạy giáo thuyết, tư tế lo phụng tự thánh và thừa tác viên lo việc cai quản… Vì thế, thánh Công Đồng dạy rằng chính Chúa đã thiết lập các Giám Mục kế vị các Tông đồ với tư cách là những chủ chăn Giáo Hội, ai nghe các ngài là nghe Đức Kitô, còn ai khước từ các ngài là khước từ Đức Kitô và Đấng đã sai Đức Kitô (x.Lc 10,16).

2/. Các ngài được đặt làm Chủ Chăn trong Giáo Hội (x. LG, số 20; CD, số 2).

3/.Việc tấn phong Giám mục ban quyền hành cho các ngài

Quyền hành Giám mục (giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo) không do Đức Giáo Hoàng ban cho các ngài nhưng do chính việc tấn phong qua bí tích truyền chức Giám mục.

“Thánh Công Đồng dạy rằng việc thánh hiến Giám mục trao ban sự sung mãn của Bí tích Truyền Chức mà cả phụng vụ của Giáo Hội lẫn các thánh Giáo phụ đều gọi là chức tư tế thượng phẩm, là bậc cao nhất của thừa tác vụ thánh. Việc thánh hiến Giám mục trao ban tác vụ thánh hóa cũng như tác vụ giảng dạy và cai quản, những tác vụ mà tự bản tính chỉ có thể thực thi trong sự hiệp thông phẩm trật với vị Thủ lãnh và các thành viên của Giám mục đoàn” (LG, số 21).

4/.Hiệp thông phẩm trật với thủ lãnh và với mọi thành viên của Giám mục đoàn

Mỗi Giám mục hành sử quyền hành trong tư thế là thành viên của Giám Mục đoàn. Nếu quyền hành Giám mục có nguồn mạch trong việc tấn phong do bí tích, thì việc hành sử quyền hành phải thông qua giáo nhiệm “missio canonica” (x. LG, số 21; CD, số 11).

2. Tấn phong

Nếu không bị ngăn trở hợp lệ, người được tiến cử lến chức Giám mục phải được tấn phong trong vòng ba tháng kể từ ngày nhận được văn thư của Tòa Thánh, và trước khi nhận giáo vụ (Điều 379).

Không Giám mục nào được phép phong chức Giám mục cho ai, nếu trước đó chưa có thư ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng (Điều 1013). Sự vi phạm điều này sẽ làm cho vị Giám mục phong chức, cũng như người nào được Giám mục ấy truyền chức cho, đều bị vạ tuyệt thông tiền kết được dành riêng cho Tông Tòa (Điều 1382).

Trước khi nhận giáo vụ theo giáo luật, vị được tiến cử Giám mục phải tuyên xưng đức tin và phải tuyên thệ trung thành với Tông Tòa theo công thức do Tông Tòa phê chuẩn (Điều 380).

Trừ khi được Tông Tòa miễn chuẩn, trong lễ tấn phong Giám mục, Giám mục tấn phong phải có thêm ít là hai Giám mục phụ phong khác. Tuy nhiên cùng với các vị ấy, tất cả các Giám mục hiện diện cũng nên tấn phong người được tuyển chọn (Điều 1014).

II. PHÂN BIỆT: GIÁM MỤC GIÁO PHẬN – GIÁM MỤC PHÓ – GIÁM MỤC PHỤ TÁ

1.Giám mục giáo phận

Giám mục giáo phận (episcopus dioecesanus) là Giám mục được trao cho nhiệm vụ coi sóc một giáo phận và lấy chính tên giáo phận đó làm danh hiệu cho mình (x. Điều 376).

Ví dụ: Đức Giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu được giao phó đứng đầu và cai quản Giáo phận Long Xuyên nên được gọi là “Giám mục giáo phận Long Xuyên”.

Trước kia, theo Giáo luật cũ năm 1917, Giám mục giáo phận thường được gọi là “Giám mục chính tòa” (episcopus residentialis). Bộ Giáo luật hiện hành không sử dụng tên gọi này nữa.

2. Giám mục phó

Giám mục phó (episcopus coadjutor) là Giám mục được đặt để giúp cho Giám mục giáo phận, với quyền kế vị (Điều 403 §3).

Bởi vì Giám mục phó đương nhiên và luôn luôn có quyền kế vị, nên mỗi giáo phận chỉ có thể có một Giám mục phó mà thôi.

Do quyết định của Bộ Giám Mục ngày 31/08/1976, các Giám mục phó sẽ mang danh hiệu của chính giáo phận nơi mình phục vụ.

3. Giám mục phụ tá

Giám mục phụ tá (episcopus auxiliaris) là Giám mục được đặt để giúp cho Giám mục giáo phận, nhưng không có quyền kế vị (Điều 403 §1).

Giáo luật phân biệt hai loại Giám mục phụ tá (tùy thuộc vào văn thư bổ nhiệm của Tòa Thánh):

– Giám mục phụ tá thông thường (Điều 403 §1).

– Giám mục phụ tá với những năng quyền đặc biệt (Điều 403 §2) .

Trong một Giáo phận, có thể có một hoặc nhiều Giám mục phụ tá. Các Giám mục phụ tá được bổ nhiệm với danh xưng là một Giám mục hiệu tòa (episcopus titularis).

Vd. Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản là Giám mục phụ tá của Giáo phận Long Xuyên, Giám mục hiệu tòa Acalisso.

Hiệu tòa Acalisso (vị trí ở Asardere, Licia, nước Thổ Nhĩ Kỳ) cũng như các hiệu tòa khác ở vùng Trung Đông và Bắc Phi chỉ còn tên trong danh sách các giáo phận của Giáo Hội, nhưng trên thực tế thì đã không còn hiện hữu vì bị lực lượng Hồi giáo chiếm đóng. Cho nên trước kia, Giám mục hiệu tòa được gọi là Giám mục “in partibus infidelium” (trong phần đất dân ngoại). Giám mục hiệu tòa không có bất cứ quyền tài phán gì trong hiệu tòa của mình, nhưng chỉ hưởng danh dự của chức giám mục mà thôi.

III. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA GIÁM MỤC PHỤ TÁ

Các nghĩa vụ và quyền lợi của Giám mục phụ tá được ấn định do văn thư bổ nhiệm, do luật chung và do Giám mục giáo phận.

1. Do văn thư bổ nhiệm

Đôi khi do văn thư bổ nhiệm, Tòa Thánh có thể ấn định một số năng quyền đặc biệt dành cho một Giám mục phụ tá.

2. Do luật chung

Luật chung ấn định quyền hạn cho Giám mục phụ tá như sau:

2.1. Tổng Đại Diện hoặc Đại diện Giám mục

– Giám mục phụ tá với những năng quyền đặc biệt phải được đặt làm Tổng Đại diện (Điều 406 §1).

– Giám mục phụ tá thông thường phải được Giám mục giáo phận đặt làm Tổng Đại diện hoặc ít là Đại diện Giám mục, và vị này chỉ lệ thuộc quyền Giám mục Giáo phận, hoặc quyền Giám mục phó, hoặc quyền Giám mục phụ tá với những năng quyền đặc biệt mà thôi (x. Điều 406 §2), vì chưng Giám mục phụ tá không thể ở dưới quyền của một Tổng Đại diện không có thánh chức giám mục.

2.2. Trong việc mục vụ giáo phận

Điều 407 quy định:

– Giám mục Giáo phận, Giám mục phó và Giám mục phụ tá với những năng quyền đặc biệt phải hội ý với nhau trong những vấn đề quan trọng hơn (x. Điều 407 §1).

– Khi phải giải quyết những vấn đề quan trọng hơn, nhất là những vấn đề có tính mục vụ, Giám mục giáo phận phải ưu tiên hội ý với các Giám mục phụ tá trước những người khác (x. Điều 407 §2).

– Giám mục phụ tá phải thi hành nhiệm vụ của mình thế nào để có sự hiệp nhất với Giám mục giáo phận trong tinh thần cũng như hành động (x. Điều 407 §3).

2.3. Nghi lễ đại triều và các nghi lễ khác

Nếu không bị ngăn trở chính đáng, mỗi khi được Giám mục giáo phận yêu cầu, Giám mục phụ tá buộc phải cử hành các nghi lễ đại triều và các nghi lễ khác thuộc bổn phận của Giám mục Giáo phận (x. Điều 408 §1).

Giám mục giáo phận không được thường xuyên ủy thác cho người khác những quyền lợi và những nhiệm vụ thuộc về Giám mục mà Giám mục phó hoặc Giám mục phụ tá có thể thi hành (x. Điều 408 §2).

2.4. Cư sở

Giám mục phụ tá buộc phải cư trú trong Giáo phận, chỉ được rời giáo phận trong thời gian ngắn, trừ khi phải thi hành một nhiệm vụ ngoài giáo phận hoặc khi đi nghỉ, nhưng kỳ nghỉ không được quá một tháng (x. Điều 410).

2.5. Một số quyền lợi và nghĩa vụ khác của Giám mục phụ tá

– Tham dự Công đồng chung và địa phương (Điều 339 §1 và 443 §1, 20).

– Thành viên đương nhiên của Hội đồng Giám mục (Điều 450, §1).

– Thành viên công nghị giáo phận (Điều 463 §1, 10).

– Thành viên của ban tư vấn (Điều 473 §4).

– Trong lúc tòa giám mục khuyết vị, nếu nhà chức trách có thẩm quyền không ấn định cách khác, thì Giám mục phụ tá chỉ duy trì tất cả những quyền hành và những năng quyền mà ngài có như vị Tổng Đại diện hoặc vị Đại diện Giám mục, lúc tòa chưa khuyết vị, cho tới khi tân Giám mục nhậm chức; và nếu không được chỉ định làm Giám quản giáo phận, Giám mục phụ tá phải thi hành quyền mà luật đã ban cho ngài, dưới quyền Giám quản giáo phận là người lãnh đạo giáo phận (Điều 409 §2).

– Khi tòa giám mục bị cản trở (sede impedita) mà Tòa Thánh không dự liệu cách khác, nếu không có Giám mục phó hoặc ngài bị ngăn trở, thì Giám mục phụ tá có quyền lãnh đạo giáo phận (Điều 413§1).

– Trong lúc tòa giám mục khuyết vị (sede vacante), việc lãnh đạo giáo phận thuộc quyền Giám mục phụ tá cho tới lúc đặt Giám quản giáo phận (Điều 419).

– Giám mục phụ tá có nhiệm vụ phải thông báo sớm hết sức cho Tông Tòa biết tin Giám mục giáo phận từ trần (Điều 422).

– Giám mục phụ tá vẫn giữ quyền hành Tổng Đại Diện hay Đại diện Giám mục, khi nhiệm vụ của Giám mục giáo phận bị đình chỉ (Điều 481 §2).

– Có quyền giảng Lời Chúa khắp mọi nơi, kể cả trong các nhà thờ và nhà nguyện của các hội dòng thuộc luật giáo hoàng, trừ khi Giám mục địa phương đã minh nhiên cấm giảng trong những trường hợp đặc biệt (Điều 763).

– Năng quyền giải tội ở khắp nơi trên thế giới, trừ khi Giám mục giáo phận từ chối điều đó trong một trường hợp đặc biệt (Điều 967 §1).

– Thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm Sức (Điều 882).

– Thừa tác viên của bí tích Truyền Chức Thánh (Điều 1012).

– Thừa tác viên cử hành việc thánh hiến và cung hiến ((Điều 1169 §1 và 1206).

– Thừa tác viên ban phép lành dành riêng cho các Giám mục (Điều 1169 §2).

– Có quyền thiết lập cho mình một nhà nguyện tư và lưu giữ Thánh Thể tại nhà nguyện tư của Giám mục (Điều 1227; Điều 934 §1, 20).

– Có quyền tha hình phạt tiền kết do luật thiết lập nhưng chưa được tuyên bố ở tòa ngoài, và nếu Tông Tòa không dành riêng việc giải cho mình, nhưng chỉ trong khi ban bí tích Giải Tội (Điều 1355 §2).

– Giám mục được dành riêng cho Đức Giáo Hoàng quyền xét xử trong những vụ án hình sự (Điều 1405 §1, 30).

– Giám mục được dành riêng cho Tòa Thượng Thẩm Roma quyền xét xử trong những vụ án hộ sự (Điều 1405 §3,10).

– Người nào dùng vũ lực thể lý chống lại một người có chức giám mục, thì bị vạ cấm chế tiền kết; nếu người ấy là giáo sĩ, thì còn bị vạ huyền chức tiền kết nữa (Điều 1370 §2).

“Khi lợi ích các linh hồn đòi hỏi, Giám mục giáo phận đừng ngần ngại thỉnh nguyện Thẩm quyền thiết đặt một hay nhiều Giám mục phụ tá phục vụ cho giáo phận và không có quyền kế vị” (CD, số 26). Giám mục phụ tá tuy được gọi là “phụ tá” nhưng ngài là “Giám mục của giáo phận”. Nói cách khác, Giám mục phụ tá được bổ nhiệm là để phục vụ cho nhu cầu mục vụ của giáo phận, chứ không phải cho riêng cá nhân của Giám mục giáo phận, mặc dù chính Giám mục giáo phận yêu cầu Tòa Thánh bổ nhiệm (x. Điều 403). Vì chưng, khi tòa giám mục khuyết vị thì quyền hành của các Tổng Đại diện và Đại diện giám mục đều chấm dứt, nhưng Giám mục phụ tá vẫn là “Giám mục phụ tá” và giữ nguyên quyền hành cũng như năng quyền mà ngài đã có lúc tòa chưa khuyết vị, cho tới khi có tân Giám mục nhận chức (x. Điều 409 §2).

3. Do Giám mục Giáo phận

Quyền hạn của Giám mục phụ tá còn do chính quyết định của Giám mục giáo phận.

IV. ĐẬC ÂN GIÁM MỤC

Bộ Giáo luật hiện hành không nói gì đến các đặc ân giám mục.

Tuy nhiên, Điều 349 §1, 20 của Bộ Giáo luật 1917 quy định:

– Kể từ khi được Tông Tòa bổ nhiệm, các giám mục có thể mặc áo chùng tím (soutane), áo choàng tím (mantelet: áo choàng không tay, dài tới gối), mũ sọ tím (calotte), mũ trái khế tím (barrette).

– Sau khi được tấn phong, Giám mục được mang thánh giá đeo ngực, nhẫn giám mục, mũ gầu (mitre), gậy mục tử.

V. NHẬM CHỨC

Giám mục phụ tá nhậm chức khi ngài trình tông thư bổ nhiệm cho Giám mục giáo phận trước sự hiện diện của vị chưởng ấn tòa giám mục, và vị này lập biên bản về việc nhậm chức (Điều 404 §2).

Tin Tức

  • Vatican News - Tiếng Việt
  • VietCatholic News
Vào lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 16/5/2021, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô, cầu nguyện cho hòa bình ở Myanmar. Hiện diện trong Thánh lễ, ngoài cộng đoàn tín hữu Myanmar đang sinh sống ở Roma, còn có một số các linh mục Myanmar đồng tế với Đức Thánh Cha.
Chúa nhật 16/5/2021, sau khi chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô với cộng đoàn tín hữu Myanmar ở Roma, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông tòa để đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Trong bài giáo lý ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Biến cố Thăng thiên hoàn tất sứ mạng của Chúa Giêsu ở giữa nhân loại, và vì thế các tín hữu được mời gọi hãy vui mừng vì biến cố này.
Hôm 11/5/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc, thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên trong Giáo hội Công giáo. Tự sắc mang tựa đề “Antiquum ministerium”, được coi là một điều cấp thiết cho công cuộc loan báo Tin mừng trong thế giới ngày nay. Trong Tông thư, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của giáo dân trong công cuộc truyền giảng Tin mừng, đặc biệt từ Công đồng chung Vatican II. Hơn một lần các Nghị phụ nhấn mạnh rằng để thiết lập Giáo hội và phát triển cộng đoàn Kitô, cần có sự tham dự trực tiếp của các tín hữu giáo dân trong những hình thức khác nhau, qua đó họ có thể biểu lộ đoàn sủng của họ.
Cha Min Seo Park bị điếc từ năm lên 2 tuổi sau khi điều trị một căn bệnh hiểm nghèo. Từ mong ước có linh mục khiếm thính chăm lo đời sống thiêng liêng cho những người cùng cảnh ngộ, cha Park đã nghe được lời Chúa mời gọi trở thành linh mục thực thi sứ vụ này. Trải qua một hành trình gian nan, nhưng cuối cùng ước nguyện của cha đã được Chúa đáp lời.
Đứng trước dự án của Hội Đồng Giám Mục Mỹ muốn công bố một văn kiện chung về vấn đề có nên cho các chính trị gia xưng mình là Công Giáo nhưng lại công khai hành động trái ngược với đạo lý Công Giáo được rước lễ hay không, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, Luis Ladaria, nhắc nhở các Giám Mục Mỹ hãy ưu tiên tìm một sự đồng thuận với nhau và duy trì tình hiệp nhất để tránh những hậu quả chia rẽ, ngược với mục đích mình tìm kiếm.
Ngày 13/5/2021, Văn phòng Y tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ đã khởi động một chương trình chăm sóc tại nhà dành cho các bệnh nhân Covid-19 tại bảy tiểu bang: Andhra, Telangana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh và Tamil Nadu.
Cha Mauro Armanio thuộc Hội Truyền giáo châu Phi cho biết một vụ tấn công xảy ra tại làng Fangio, nơi có các cộng đoàn Công giáo địa phương đầu tiên, khiến cho ít nhất 5 người chết và nhà thờ bị xúc phạm.
Ngày 15/5/2021, trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên của Hiệp hội “Meter”, tổ chức dấn thân chống lại nạn ấu dâm tại Ý và các quốc gia khác, Đức Thánh Cha khuyến khích tổ chức tiếp tục dấn thân, đừng sợ hãi trước những hiểu lầm và khó khăn, khi tệ nạn ấu dâm ngày càng lan rộng qua các phương tiện kỹ thuật truyền thông.
Theo báo cáo thường niên về hoạt động của Giáo hội Tây Ban Nha công bố trong những ngày vừa qua: trong năm 2019 số tiền các tín hữu giúp Giáo hội Công giáo là hơn 300 triệu euro, hơn 16 triệu euro sới với năm trước đó 2018.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video tới buổi gặp gỡ đại kết “Tình huynh đệ trong Đức Kitô”, do nhóm các tín hữu Công giáo và Tin lành ở Ý tổ chức. Trong sứ điệp, ngài khuyến khích “mặc dù vẫn còn có những chia rẽ, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta cùng nhau làm việc và rửa chân cho nhau”.
Phát biểu khai mạc đại hội về dân số của Ý vào sáng ngày 14/5 tại thính phòng Auditorium gần Vatican, Đức Thánh Cha nói đến những hoang mang vì công việc không chắc chắn, những lo sợ vì ngày càng khó chi trả những chi phí cho sự phát triển của con cái, và cả sự e ngại của phụ nữ khi mang thai; tất cả là “cát lún có thể nhấn chìm cả một xã hội” và góp phần làm cho mùa đông dân số vốn đã triền miên ở Ý nay càng thêm “lạnh lẽo và tăm tối.” “Một xã hội không tiếp nhận sự sống thì sẽ ngừng sống.”
Viết lời tựa cho cuốn sách “Một nhịp cầu với Trung Quốc – Đức Giáo hoàng và Phái đoàn Tòa Thánh tại Bắc Kinh (1919-1939)”, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận định: “Đọc lại nỗ lực của các Giáo hoàng trong tương quan với Trung Quốc sẽ giúp chúng ta có thể xây dựng một bước tiến trong tương lai”.
Sáng thứ Sáu 14/5 Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn Hướng đạo sinh Pháp, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh ước mơ và hành động, can đảm hướng về tương lai với niềm hy vọng.
Hôm 13/5/2021, Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça đã chủ tế Thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ ở Fatima, Bồ Đào Nha, nhân kỷ niệm 104 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ngài nói rằng từ Fatima, chúng ta mang theo một giấc mơ để chiếu sáng thế giới.
Phát biểu tại Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) có trụ sở tại Vienne, vào sáng thứ Năm 13/5, Đức ông Janusz Urbanczyk, Đại diện thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này nói: Báo chí và truyền thông là những công cụ cần thiết để đưa tin “minh bạch và thực tế”, và do đó tự do báo chí “là một thành phần thiết yếu để thúc đẩy các giá trị dân chủ và xã hội công bằng hơn”.
Các giám mục Hoa Kỳ và Anh quốc đã hiệp với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, lên tiếng mời gọi các tín hữu hiệp nhất cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa khi các cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza bùng phát dữ dội trong những ngày qua.
Đức tổng giám mục Gregory J. Hartmayer, Chủ tịch Tiểu ban Chiến dịch Truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, mời gọi các tín hữu đóng góp hỗ trợ cho việc loan báo Tin Mừng, trong cuộc lạc quyên do Chiến dịch Truyền thông Công giáo của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ tổ chức vào cuối tuần 15-16/5 này.
Cách đây 40 năm, vào lúc 17:19 ngày 13/5/1981, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát. Ở giữa ranh giới của sự sống và sự chết, ngài không nghĩ đến mình, nhưng nghĩ đến người muốn sát hại mình. Ngài đã tha thứ.
Ngày 11/5/2021, những kẻ khủng bố Hồi giáo đã giết chết 4 tín hữu ở khu vực Poso, trung tâm đảo Sulawesi của Indonesia. Các nhà chức trách cho rằng vụ tấn công là do tổ chức Mujahideen ở miền đông Indonesia, một nhóm theo chủ nghĩa cực đoan có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo.
Hôm thứ Tư 12/5 tại Lisbon, phái đoàn đại kết của Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE) và Hội đồng các Giáo hội Kitô châu Âu (Cec) đã có buổi họp với đại diện của Bồ Đào Nha, quốc gia đang trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch Liên minh châu Âu. Nội dung của buổi gặp gỡ bàn về: Hội nghị về tương lai của châu Âu, phục hồi sau đại dịch Covid-19, các chính sách di cư và tị nạn của châu Âu.
ĐTC kêu gọi hãy cầu nguyện không ngừng cho người Israel và người Palestine để tìm ra con đường đối thoại và tha thứ, trở thành những người kiên tâm xây dựng hòa bình và công lý, từng bước mở ra một chân trời hy vọng chung, để cùng nhau tồn tại như anh...
https://www.facebook.com/jmtaiby
https://www.facebook.com/jmtaiby
Ông Vittorio giải thích thêm: Mục đích của chúng tôi là nhằm nâng cao nhận thức về chủ đề này và tạo dựng một tâm thức phản đối nghiêm túc. Khía cạnh văn hóa, huấn giáo và giáo luật sẽ là trọng tâm của những suy tư cho quá trình làm việc. Ðây là một vấn...
Tại sao các môn đệ không buồn? Tại sao chúng ta nên vui mừng khi thấy Chúa Giêsu lên trời? Thưa: Vì biến cố Thăng Thiên hoàn thành sứ mệnh của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta. Thật vậy, nếu vì chúng ta mà Chúa Giêsu từ trời xuống thế, thì cũng là vì chúng ta...
Để giúp họ, cha giám đốc cho xử dụng thỏai mái các cơ sở sinh họat của giáo xứ, cổng hội trường luôn luôn mở rộng chứ không còn khóa kín như xưa. Tôi đi dự một buổi sinh họat vào chiều thứ Tư. Có khỏang 4 chục người Mễ lớn bé, nhưng con số tổng cộng có...
Suy niệm bài Tin Mừng về tâm tình Chúa Giêsu cầu nguyện cho các bạn hữu của Ngài khi Ngài chuẩn bị từ biệt các môn đồ của Ngài và thế gian mà về cùng Chúa Cha, Đức Thánh Cha cho hay Tin mừng hôm nay dạy chúng ta cách đối phó với những khoảnh khắc nghịch...
Trong đơn khiếu nại của sơ cho biết đoạn giới thiệu của phim được phát tán trên các trang mạng quảng cáo có sẵn các mối quan hệ tình dục của các nữ tu với hai linh mục như là mối quan hệ tình cảm với Chúa Giêsu Kitô, mục đích làm hoen ố danh thơm tiếng...
Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Chúa Giêsu đáp lại các...
Đức Giáo Hoàng nói, Chính xã hội nên xấu hổ, không phải phụ nữ,. Vì một xã hội không chào đón sự sống sẽ ngưng sống. Trẻ em chính là niềm hy vọng khiến một dân tộc tái sinh! Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng thừa nhận một đạo luật nhằm cung cấp một phụ cấp cho...
Cuối cùng, lễ Thăng Thiên gợi lên ‘một khởi đầu mới’ về ‘một thiên đàng mới’. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy, Thiên đàng là sự sống hoàn hảo với Ba Ngôi Chí Thánh. Trạng thái mà chúng ta gọi là thiên đàng là trạng thái hiệp thông hoàn hảo với Chúa...
Ban Giám đốc cho hay: Việc thực tế trước tiên là phục hồi phẩm giá cho các em; sau đó đưa các em đến trung tâm và ở đó các em bắt đầu con đường phục hồi tâm lý xã hội. Đây là nơi mà các nhà tâm lý theo dõi và trợ giúp các em theo một quá trình phục hồi...
Khi Luther tiến đến chỗ tin chắc rằng ngôi vị giáo hoàng là Kẻ Phản Kitô, tất cả năng lực trong viễn kiến thần học của ông đã được vận dụng vào các lực lượng đã hoạt động để làm tiêu tan sự hợp nhất của Giáo hội; điều này hơn bất cứ điều gì khác đã làm...
https://www.facebook.com/jmtaiby
https://www.facebook.com/jmtaiby
Vì muốn ngăn lũ trẻ nhìn thấy lần hiện ra thứ tư, Artur Santos, một người Công Giáo đã bội giáo và là một nhân vật Tam Điểm có thế lực, là thị trưởng địa phương, đã đề nghị bọn trẻ và cha mẹ chúng đi xe hơi của ông ta đến Cova vào ngày 13 tháng 8. Tuy...
Source: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=MlvIL4CQ4xs&feature=emb_logo
Những người đang nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ vẩn tiếp tục nhận được khoản trợ cấp cuả tiểu bang, thường lên tới một nửa tiền lương trước khi họ bị sa thải, trung bình là khoảng 350 đô la một tuần do Quĩ Bảo Hiểm Lao Động của tiểu bang cung...