Pope gives first Communion to girl during Mass at Sts. Elizabeth and Zechariah Parish on outskirts of Rome

Đang trực tuyến

 Không có thành viên trực tuyến tại thời điểm này

Diễn Đàn