Nun ministering to inmates in a prison in Tijuana, Mexico.

Đang trực tuyến

 Không có thành viên trực tuyến tại thời điểm này

Diễn Đàn