Truyện Một Tâm Hồn (Phần 1) – Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Một kiệt tác trong truyện các thánh xưa nay,
một kiểu mẫu thánh thiện của thế hệ này…

Tác giả : Thánh Nữ Têrêxa
Người dịch : Kim Thiếu

[ PHẦN 1 | PHẦN 2 | PHẦN 3 ]

01) http://giesu.net/audio/mottamhon/mth01.mp3

02) http://giesu.net/audio/mottamhon/mth02.mp3

03) http://giesu.net/audio/mottamhon/mth03.mp3

04) http://giesu.net/audio/mottamhon/mth04.mp3

05) http://giesu.net/audio/mottamhon/mth05.mp3

06) http://giesu.net/audio/mottamhon/mth06.mp3

07) http://giesu.net/audio/mottamhon/mth07.mp3

08) http://giesu.net/audio/mottamhon/mth08.mp3

09) http://giesu.net/audio/mottamhon/mth09.mp3

10) http://giesu.net/audio/mottamhon/mth10.mp3

GIÊSU.NET