Đức Thánh Cha gửi thư cho tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin

Nghe bài này

Trong thư gửi cho Đức Tổng Giám Mục Víctor Manuel Fernández, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha mời gọi ngài thúc đẩy loan truyền đức tin trong hoạt động loan báo Tin Mừng.

Mở đầu thư Đức Thánh Cha nhắc lại mục đích chính của Bộ Giáo lý Đức tin là “bảo vệ giáo lý xuất phát từ đức tin để cho thấy lý do tại sao chúng ta hy vọng, chứ không phải chỉ ra những kẻ thù và lên án”.

Nhắc đến những sứ vụ Đức Tổng Giám Mục đã và đang đảm nhận, Đức Thánh Cha cho rằng điều này sẽ giúp tân Tổng trưởng có khả năng đưa kiến thức thần học vào cuộc đối thoại với đời sống dân Chúa.

Đức Thánh Cha đề cập đến Phân bộ bảo vệ trẻ vị thành niên và yêu cầu tân Tổng trưởng dấn thân trực tiếp cho mục đích chính của Bộ là “bảo vệ đức tin”. Ngài mời gọi “gia tăng sự hiểu biết và thông truyền đức tin trong việc phục vụ rao giảng Tin Mừng, để ánh sáng đức tin trở thành tiêu chuẩn hiểu biết ý nghĩa cuộc sống, đặc biệt với những vấn đề được đặt ra bởi sự tiến bộ của khoa học và sự phát triển của xã hội”.

Đức Thánh Cha khuyến khích Bộ Giáo lý Đức tin canh tân hoạt động loan báo sứ điệp Tin Mừng, và trở thành công cụ truyền giáo  giúp Giáo hội tham gia vào cuộc đối thoại với bối cảnh hiện tại trong điều chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Thực vậy, Giáo hội cần phát triển trong việc giải thích Lời mặc khải và hiểu biết về sự thật, không áp đặt một cách diễn đạt duy nhất. Bởi vì những dòng tư tưởng triết học, thần học và mục vụ khác nhau, nếu để Thánh Thần dung hòa trong sự tôn trọng và yêu thương, thì cũng có thể làm cho Giáo hội phát triển. Sự tăng trưởng hài hòa này sẽ bảo tồn giáo lý Kitô hiệu quả hơn bất kỳ cơ chế kiểm soát nào.

Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nhà thần học không bằng lòng với “thần học bàn giấy”, với “một lý luận lạnh lùng và cứng rắn tìm cách thống trị mọi thứ”.  Ngài tái khẳng định rằng thực tại luôn vượt trội so với ý tưởng. Theo nghĩa này, chúng ta cần Thần học chú ý đến một tiêu chí cơ bản: xem xét “bất kỳ quan niệm thần học nào chất vấn về sự toàn năng của Thiên Chúa và đặc biệt là về lòng thương xót của Người đều không thỏa đáng”. Chúng ta cần một tư tưởng biết trình bày một cách thuyết phục về một Thiên Chúa yêu thương, tha thứ, cứu độ, giải thoát, thăng tiến con người và mời gọi họ phục vụ huynh đệ. Điều này xảy ra nếu “loan báo tập trung vào điều cốt yếu, đẹp nhất, lớn nhất, hấp dẫn nhất và đồng thời cần thiết nhất”. Ngài biết rất rõ rằng “mối nguy hiểm lớn nhất xảy ra khi các vấn đề thứ yếu làm lu mờ các vấn đề trung tâm”.

Đức Thánh Cha kết thúc thư với lời mời gọi Đức Tổng Giám Mục luôn đảm bảo rằng các tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin và của các bộ khác có được sự hỗ trợ thần học đầy đủ, phù hợp với “chất mùn” phong phú của giáo huấn lâu đời của Giáo hội, đồng thời, đón nhận Huấn quyền hiện tại.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS