Ngày 10 tháng 08 : Kính Thánh Lôrenxô

|>| Nghe bài này

Lorenso

Thánh Lôrenxô, Phó Tế là một trong những đấng tử đạo rất thời danh tại Roma vào thế kỷ thứ III.

Khi có cuộc bách hại người Công giáo thì Đức Giáo Hoàng Sixtus bị kết án tử hình. Lôrenxô đã đi theo than khóc mà rằng: “Sao cha bỏ con mà đi một mình?” thì thánh Sixtus đã đáp: “Cha không bỏ con đâu, trong ba ngày nữa con sẽ được bước theo cha!” Lôrenxô đã tỏ ra vui mừng và đem tất cả mọi tài sản còn lại ban phát cho kẻ nghèo.

Quan Tổng trấn thành Roma là người tham lam nghĩ rằng Giáo Hội có nhiều của cải nên ra lệnh cho Lorenxô là người quản lý phải đem nộp cho ông ta. Lôrenxô hẹn trong ba ngày sẽ thu xếp đem lại nộp đủ.

Không một chút chậm trể, Lôrenxô đã tập trung những người nghèo đói của thành Roma và dẫn đến trước tòa và nói với quan tổng trấn: “Đây là tất cả tài sản của Giáo Hội: tài sản này càng ngày càng nhiều thêm!”

Tức giận đến cực độ quan tổng trấn ra lệnh đem nướng sống Lorenxô trên một vĩ sắt. Tuy bị giết một cách dã man nhưng thánh Lôrenxô bình thản cầu nguyện cho dân thành Roma từ bỏ thần ngoại giáo mà trở lại thờ phượng Chúa Giêsu. Từ đó Đức Tin Công giáo đã lan tràn ra khắp nơi trên toàn cầu. Đặc ân tử đạo của thánh Lôrenxô đã đem lại cho Giáo Hội nhiều hoa quả tốt đẹp..

Trong ngày lễ kính thánh Lôrenxô, Giáo Hội thường nhắc đến phần vụ của phó tế là rao giảng Lời Chúa, phục vụ nơi bàn thánh và phục vụ người nghèo. Đức Giáo Hoàng Damase đã cho khắc trên bia mộ của thánh Lôrenxô như sau; “Roi đòn, lửa bỏng, tra khảo, xiềng xích cũng không làm sao nao núng được đức tin của Lôrenxô!”

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS