Lịch trình làm việc Đại hội Thượng Hội Đồng tháng 10/2023

Nghe bài này

Lịch trình được công bố này vẫn có thể thay đổi, tùy theo nhu cầu của Đại hội Thượng Hội Đồng tháng 10/2023.

Đại hội Thường kỳ Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI, phiên họp thứ nhất
(Hội trường Phaolô VI, từ ngày 4-29/10/2023)


LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC

4/10 – Thứ Tư  9.00 Khai mạc trọng thể
Thánh Lễ đồng tế
(Quảng trường Thánh Phêrô)
  11.00-12.30 Huấn luyện tham dự viên về cách sử dụng
các tài liệu công cụ
  16.15-17.45 Họp chung lần thứ nhất
Lời chào của Chủ tịch thụ ủy
Lời chào của Đức Thánh Cha
Báo cáo của Tổng Thư ký
  18.15-19.30 Báo cáo của Tổng Tường trình viên
Instrumentum laboris [Tài liệu làm việc] / Phần A:
Hướng tới một Giáo hội hiệp hành. Một kinh nghiệm toàn thể.
Phần trình bày của Tổng Tường trình viên

 

5/10 – Thứ Năm 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt I)
    Đối thoại thiêng liêng về phần A của Tài liệu làm việc
  16.00-19.15 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt II)
Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)

 

6/10 – Thứ Sáu 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ hai
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do
  16.00-19.15 Họp chung lần thứ ba
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 

7/10 – Thứ Bảy 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt III)
  12.30 Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký
  Buổi chiều Nghỉ ngơi

 

8/10 – Chúa Nhật   Ngày nghỉ
9/10 – Thứ Hai 8.45
10.00-12.30
Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)
Họp chung lần thứ tư
Instrumentum laboris / Phần B 1
Phần trình bày của Tổng Tường trình viên
Biểu quyết bầu chọn thành viên của Ủy ban Biên soạn Bản Tổng hợp và Ủy ban Thông tin
  16.00-19.15 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt IV)
Đối thoại thiêng liêng về phần B1 của Tài liệu làm việc

 

10/10 – Thứ Ba 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt V)
  16.00-19.15 Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 

11/10 – Thứ Tư 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ sáu
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do
  16.00-19.15 Họp chung lần thứ bảy
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 

12/10 – Thứ Năm 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt VI)
  12.30 Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký
  Buổi chiều Hành hương

 

13/10 – Thứ Sáu 8.45 Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)
  10.00-12.30 Họp chung lần thứ tám
Tài liệu làm việc / Phần B 2:
Đồng trách nhiệm trong Sứ vụ: Làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ tốt hơn các ân ban và nhiệm vụ trong việc phục vụ Tin Mừng?
Phần trình bày của Tổng Tường trình viên
  16.00-19.15 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt VII)
Đối thoại thiêng liêng về phần B 2 của Tài liệu Làm việc

 

14/10 – Thứ Bảy 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt VIII)
Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)
  Buổi chiều Nghỉ ngơi

 

15/10 – Chúa Nhật   Ngày nghỉ

 

16/10 – Thứ Hai 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ chín
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do
  16.00-19.15 Họp chung lần thứ mười
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 

17/10 – Thứ Ba 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ mười một
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do
  16.00-19.15 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt IX)
Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
  19.15 Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký

 

18/10 – Thứ Tư 8.45 Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)
  10.00-12.30 Họp chung lần thứ mười hai
Tài liệu Làm việc / Phần B 3:
Tham gia, bổn phận đồng trách nhiệm và quyền bính: Những tiến trình, cơ cấu và định chế nào có trong một Giáo hội hiệp hành mang tính sứ mạng?
Phần trình bày của Tổng Tường trình viên
  16.00-19.15 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt X)
Đối thoại thiêng liêng về phần B 3 của Tài liệu Làm việc

 

19/10 – Thứ Năm 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XI)
Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)
  16.00-19.00 Họp chung lần thứ mười ba
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do
  19.15 Cầu nguyện cho người nhập cư và tị nạn
(Quảng trường thánh Phêrô)

 

20/10 – Thứ Sáu 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ mười bốn
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do
  16.00-19.15 Họp chung lần thứ mười năm
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 

21/10 – Thứ Bảy 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XII)
Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
  12.30 Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký
  Buổi chiều Nghỉ ngơi

 

22/10 – Chúa Nhật   Ngày nghỉ
Cuộc họp của Ủy ban Soạn thảo Bản tổng hợp

 

23/10 – Thứ Hai 8.45 Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)
  10.00-12.30 Họp chung lần thứ mười sáu
Trình bày và gửi đến tham dự viên lược đồ Bản tổng hợp – Phần A
Đọc lược đồ Bản tổng hợp và cầu nguyện cá nhân.
  16.00-19.15 Họp chung lần thứ mười bảy
Ý kiến tự do về lược đồ Bản tổng hợp – Phần A

 

24/10 – Thứ Ba 8.45 Cầu nguyện
  9.00-12.30 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XIII)
Làm việc về phương thức (modi) từ các nhóm nhỏ về lược đồ  Bản tổng hợp – Phần A.
  12.30 Gửi kết quả làm việc về cho Ban Tổng Thư ký.
  Buổi chiều Nghỉ ngơi
Cuộc họp của Ủy ban Soạn thảo Bản tổng hợp

 

25/10 – Thứ Tư 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ mười tám
Trình bày và gửi đến tham dự viên lược đồ Bản tổng hợp – Phần B
Đọc lược đồ Bản tổng hợp và cầu nguyện cá nhân
  16.00-19.15 Họp chung lần thứ mười chín
Ý kiến tự do về lược đồ Bản tổng hợp – Phần B
  19.30 Cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi (Vườn Vatican)

 

26/10 – Thứ Năm 8.45 Cầu nguyện
  9.00-12.30 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XIV)
Làm việc về phương thức (modi) từ các nhóm nhỏ về lược đồ  Bản tổng hợp – Phần B.
  12.30 Gửi kết quả làm việc về cho Ban Tổng Thư ký
  Buổi chiều Nghỉ ngơi.

 

27/10 – Thứ Sáu   Ngày nghỉ

 

28/10 – Thứ Bảy 8.45
9.00-12.30

16.00-19.15

Cầu nguyện
Họp chung lần thứ hai mươi
Đọc Bản tổng hợp trong Hội trường Phaolo VI
Họp chung lần thứ hai mươi mốt
Phê chuẩn
Thánh ca Te Deum

 

29/10 – Chúa Nhật 10.00 Bế mạc trọng thể
Thánh lễ đồng tế
(Đền Thờ Thánh Phêrô)
Lịch trình làm việc này có thể thay đổi, tùy theo nhu cầu của Đại hội Thượng Hội Đồng.


Vatican 21/09/2023

Hồng y Mario Grech
Tổng Thư ký

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt

Theo khảo sát thường niên của Trung tâm Nghiên cứu về Hoạt động Tông đồ (CARA) tại Đại học Georgetown,...
Read More
4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt

Giáo hội Công giáo Singapore cảnh giác về việc lừa đảo bán vé cho chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô

Ngày 15/4/2024, Giáo hội Công giáo Singapore đã đưa ra những lời khuyên cảnh báo người dân về các cá...
Read More
Giáo hội Công giáo Singapore cảnh giác về việc lừa đảo bán vé cho chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô

Hội đồng Hồng y Cố vấn nhóm họp với Đức Thánh Cha

Trong hai ngày 15 và 16/4, Đức Thánh Cha đã có cuộc họp với Hội đồng Hồng y Cố vấn...
Read More
Hội đồng Hồng y Cố vấn nhóm họp với Đức Thánh Cha

ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài

Trong lời tựa viết cho cuốn sách “Tỏ lòng tôn kính Đức Piô X. Những bức chân dung đương đại”,...
Read More
ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài

Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư 17/04/2024, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với...
Read More
Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc

Nhật Ký Trừ Tà số 287: Bói toán phải chăng chỉ là trò chơi thôi sao?

Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học...
Read More
Nhật Ký Trừ Tà số 287: Bói toán phải chăng chỉ là trò chơi thôi sao?

Nhật ký trừ tà số 286: Hy vọng giữa địa ngục

Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học...
Read More
Nhật ký trừ tà số 286: Hy vọng giữa địa ngục

Một Giám Mục vừa bị đâm khi đang cử hành thánh lễ ở Sydney, Australia

Một giám mục nổi tiếng ở Sydney đã được đưa vào bệnh viện sau khi bị đâm nhiều nhát trong...
Read More
Một Giám Mục vừa bị đâm khi đang cử hành thánh lễ ở Sydney, Australia

Người phụ nữ ở Florida phải đối mặt với phiên tòa vì tội trộm cắp giáo xứ trị giá 700 ngàn đô la

Một cựu quản lý giáo xứ có thể phải ra tòa vào tháng tới, đối mặt với cáo buộc biển...
Read More
Người phụ nữ ở Florida phải đối mặt với phiên tòa vì tội trộm cắp giáo xứ trị giá 700 ngàn đô la

Cảnh sát bắt được người đàn ông ăn mặc như linh mục để cướp các giáo xứ Công Giáo tại California

Cảnh sát ở California vừa thông báo bắt giữ một người đàn ông giả dạng linh mục để tiếp cận...
Read More
Cảnh sát bắt được người đàn ông ăn mặc như linh mục để cướp các giáo xứ Công Giáo tại California

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS